Про Фонд

Офіційний сайт Фонду імені Александра фон Гумбольдта (ФРН).

Статут Фонду імені Александра фон Гумбольдта (ФРН)
(від 10 грудня 1953 р., у редакції від 3 грудня 2010 р.)

Цим документом Федеративна Республіка Німеччина, представлена міністром іноземних справ, засновує Фонд із таким положенням*):

§ 1 Найменування і місцезнаходження Фонду

1. Цей Фонд отримує найменування „Фонд імені Александра фон Гумбольдта“. Фонд є юридичною особою приватного права.

2. Місцезнаходженням Фондує м. Бонн, район БадҐодесберґ (Bonn-BadGodesberg).

§ 2 Мета Фонду

1. Фонд переслідує винятково і безпосередньо корисну для суспільства мету у розумінні розділу “Мета, що передбачає пільгове оподаткування” Кодексу про податки та збори ФРН.

2. Метою Фонду є сприяння розвитку науки та досліджень, а також налагодженню міжкультурного взаєморозуміння.

3. Статутна метаФондуполягає у тому, що він шляхом надання наукових стипендій та премій висококваліфікованим іноземним науковцям без огляду на їхню стать, етнічну приналежність та національність, релігійні чи світоглядні переконання надає їм можливість проводити свої дослідження у Німеччині, а також вживає інших заходів задля сприяння міжнародній науковій співпраці і підтримує та заохочує наукові контакти.

4. Фонд здійснює неприбуткову діяльність; переслідування власних вигод не є його першочерговим завданням.

5. Кошти Фонду повинні використовуватися лише з метою, передбаченою у його статуті. Жодна особа не може отримувати привілеїв за рахуноквидатків Фонду, що далекі від його мети, або отримувати неспівмірно високу матеріальну винагороду.

§ 3 Майно та кошти Фонду

1. Статутний капітал Фонду складають 5 000 німецьких марок і він не може бути порушеним.

Він закладається Федеративною Республікою Німеччина, представленою федеральним міністром іноземних справ, як тільки згоду на його заснування дасть міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія.

2. Статутний капітал нарощується за рахунок передбачених для цього коштів третіх осіб.

3. Майном фонду слід управляти на принципах добросовісності.

4. Прибуток від майна Фонду та надходження, що не передбачені для нарощення його статутного капіталу, слід використовувати для досягнення мети Фонду. У рамках того, що допускає податкове законодавство, частина прибутків може бути використана для нарощування статутного капіталу.

5. У разі припинення діяльності або ліквідації Фонду або при втраті податкових пільг для здійснення його мети статутний капітал переходить до ГО Німецька служба академічних обмінів (DAAD), розташованій у м. Бонн, БадҐодесберґ, котра зобов’язана використовувати його з лише винятково і безпосередньо корисною для суспільства метою у розумінні положень § 2 цього статуту.

--------------------------------

*) усі назви посад, використані у цьому статуті, не прив’язані до статі і слід розуміти як нейтральні позначення.

§ 4 Надходження від третіх осіб та їхнє використання

1. Фонд має право отримувати надходження від третіх осіб, які не стають частиною майна Фонду, і може безпосередньо використовувати їх з метою, передбаченою у § 2, та на пов’язані з нею адміністративніпотреби. Кошти, які надходять не від Федеративної Республіки Німеччина, не можуть розглядатися як їхня заміна, а лише як додаткові кошти до тих, що надає Федеративна Республіка Німеччина.

2. Для використання та обрахунку надходжень згідно з абз. 1 діють договірні положення, які між собою узгоджують відповідний донор та Фонд.

3. Надходження згідно з абз. 1 повинні бути зараховані до бюджету Фонду.

§ 5 Органи управління Фондом

1. Органами Фонду є:

1. Рада Фонду;

2. Президент Фонду;

3. Генеральний секретар Фонду.

2. Органи у правління та члени Фонду несуть відповідальність по відношенню до Фонду за шкоду, завдану Фонду або третім особампри виконанні своїх функціональних обов’язків лише у разі, якщо цю шкоду можна кваліфікувати як умисне діяння або грубу халатність.

§ 6 Рада Фонду

1. Рада Фондускладається з Президента Фонду та семи або восьми інших членів.

2. Президентодночасно є головою Ради Фонду.

3. В силу своєї посади до Ради Фонду входять: федеральний міністр іноземних справ, федеральний міністр, до компетенції якого належить сфера науки, президент Постійної конференції міністерств культури та освіти федеральних земель ФРН, президент Товариства імені Макса Планка зі сприяння розвитку наук, президент Спілки ректорів німецьких ВНЗ, президент Німецької служби академічних обмінів (DAAD) і президент Німецького дослідницького товариства (DFG).

4. Кожен член Ради Фонду може бути представлений своїм заступником. Президент Фонду призначає своїм заступником одного з членів Ради Фонду.

5. Члени Ради Фонду здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Президент Фонду може отримувати відшкодування своїх витрат, розмір яких повинен бути внесений до фінансово-господарського плану.

§ 7 Компетенція Ради Фонду полягає в ухваленні рішень

1. Рада Фонду щороку збирається на два чергових засідання, а на вимогу щонайменше трьох її членів – на позачергові засідання.

2. Рада Фонду проводить наради і ухвалює напрями діяльності, необхідні для досягнення мети Фонду, а також вносить зміни до його статуту. Вона призначає Генерального секретаря та його заступника, контролює діяльність Генерального секретаря, приймає рішення про його зміщення з посади і по відношенню до останнього представляє Фонд у судовому та позасудовому порядку.

Вона приймає річний звіт Фонду, затверджує його фінансовий звіт, призначає проведення аудиту і ухвалює фінансово-господарський план, поданий Генеральним секретарем.

3. Рішення та заходи Генерального секретаря, що мають принципове значення для діяльності Фонду, потребують попередньої згоди з боку Ради Фонду, це, зокрема, стосується запровадження нових грантових програм, переходу до нових видів діяльності і завершення або зміни важливих попередніх видів діяльності Фонду, а також значних організаційних змін у діяльності Фонду. У термінових випадках діє спрощена процедура отримання письмових згод.

4. Усі ухвали набувають сили на підставі отримання більшості голосів присутніх членів Ради. У випадках рівного розподілу голосів «за» і «проти» вирішальним є голос Президента.

5. Генеральний секретар бере участь у засіданнях Ради у якості дорадчого голосу.

§ 8 Відбіркові комісії

1. Рада Фонду скликає комісії для відбору осіб, які повинні отримати передбачувані наукові стипендії та премії, і призначає голів відповідних комісій.

2. Наукові стипендії та премії, надані комісіями, потребують затвердження Радою Фонду.

§ 9 Президент

1. Президент головує на засіданнях Ради Фонду.

2. Президент Фонду обирається серед провідних особистостей наукового життя ФРН і призначається федеральним міністром іноземних справ на основі рекомендацій членів Ради Фонду. Його обирають на посаду строком на п’ять років. Повторне обрання допускається.

3. Президент виступає від імені Фонду.

4. Він призначає засідання Ради Фонду і головує на них.

§ 10 Генеральний секретар

Генеральний секретар веде справи Фонду на засадах, визначених Радою Фонду, та згідно з регламентом, ухваленим Радою Фонду, а також представляє Фонд у судовому та позасудовому порядку.

§ 11 Співробітники Фонду

1. Співробітники Фонду мають статус і посадовий оклад державних службовців.

2. Співробітники Фонду підконтрольні Генеральному секретареві Фонду.

§ 12 Державний контроль

Контроль за діяльністю Фонду здійснює голова регіонального уряду у м. Кельн.


Бонн, 10 грудня 1953 р.

Федеральний міністр іноземних справ

Підписано К. Аденауером (К. Adenauer)