Про нас

(About us - English version below)

Гумбольд-Клуб в Україні – це громадська організація, яка об’єднує колишніх та нинішніх стипендіатів та лауреатів Фонду Александера фон Гумбольдта, які вийшли з України.

В 1999 році в Інституті біоорганічної хімії Національної академії наук України відбулася установча конференція Українського гумбольдтівського клубу, на якій було прийнято Статут Клубу.

Загалом, починаючи з 1981 року, коли від України почали надходити заяв­ки на участь у конкурсі, Фонд Гумбольдта надав підтримку біля 200 науковцям з України, представникам різних фахових дисциплін: фізика, математика, інформатика, хімія, біологія, медицина, мінералогія та гуманітарні науки. Серед фахових дисциплін українських стипендіатів на сьогодні домінують природничі науки, які складають 80 % від загальної кількості. Серед колишніх стипендіатів широко представлена географія основних наукових центрів України, це – Київ, Харків, Одеса, Львів, Донецьк, Чернігів, Чернівці, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Сімферополь, Севастополь.

Основною метою діяльності Клубу є встановлення та подальший розвиток наукових контактів між українськими вченими та їх німецькими колегами, залучення молодих спеціалістів до виконання наукових проектів світового рівня, сприяння вдосконаленню системи організації фундаментальних та прикладних досліджень в Україні на основі світового досвіду.

Гумбольдт-клуб Україна має тісні зв’язки з Гумбольдт-клубами інших країни, зокрема Польщі, Білорусії, Молдови, Росії, Грузії, Німеччини, Виликої Британії, Фінляндії, Італії та ін.

В Україні періодично організовуються Гумбольдт-Колеги – інтердисциплінарні конференції, на які запрошуються як колишні стипендіати та лауреати Фонду Гумбольдта, так і визнані вчені світового рівня з науковими доповідями на актуальні теми.

Крім того, Фонд Гумбольдта фінансово підтримує участь в таких конференціях молодих перспективних вчених з України. Це дає можливість молодим фахівцям не тільки зробити власні наукові доповіді, але і познайомитися ближче зі світовими досягненнями в їх галузі знань та встановити особисті наукові контакти.

________________________________________________________________

Humboldt Club in Ukraine - a public organization that brings together former and current Fellows winners of Alexander von Humboldt Foundation, who were coming from Ukraine. In 1999, the Institute of Bioorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine held a constituent conference of Ukrainian Humboldt Club, where was approved the Charter Club.

In total, since 1981, when the Ukraine started receiving applications for participation in the competition, the Foundation Humboldt has been supported more than 200 scientists from Ukraine, representatives of different professional disciplines: physics, mathematics, computer science, chemistry, biology, medicine, mineralogy, and Humanities. Among the professional disciplines of Ukrainian scholars, today is dominating science, which makes up 80% of the total. Among the alumni are widely represented geography major research centers in Ukraine, which are located in Kyiv, Kharkiv, Odessa, Lviv, Donetsk, Chernihiv, Chernivtsi, Krivoy Rog, Dnepropetrovsk, Simferopol, Sevastopol.

The main purpose of the Club is the establishment and further development of contacts between Ukrainian scientists and their German colleagues, attracting young professionals to carry out research projects world-class systems, assistance in improving the organization of fundamental and applied research in Ukraine, based on world experience.

Humboldt Club Ukraine has close ties with Humboldt clubs in other countries, including Poland, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Germany, Vylykoyi Britain, Finland, Italy and others.

In Ukraine periodically arranged Humboldt-Associates - interdisciplinary conference where are invited scholars, former winners of the Humboldt Foundation and prominent scientists of the world level with scientific reports on current topics.

In addition, the Humboldt Foundation financially supports the participation of promising young scientists from Ukraine in such conferences. This enables young professionals not only to make own scientific report but to become better acquainted with the world achievements in their field of expertise and establish personal contacts.